Kujiro

Description:

Kujiro
- Dressed in Blue Gold Chinese Robes (5’10"), Grey Eyes, Long black hair tied into braid waist length.
- Ta’fu
- Wire for weapon ,Wick

Bio:

Kujiro

Tengoku no Saitai Bawyn Shirocco